قوانین و مقررات مربوط به واگذاری

برای مطالعه هر بخش بر روی عنوان آن کلیک نمایید:

آیین نامه روش‌های واگذاری

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه‌ها

آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری  

دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره

دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی

شرایط و نحوه تخصیص سهام اقساطی به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد

شیوه‌نامه برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری

دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاری

ماده (2) قانون اصلاح مواد (1),(6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)

ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین

مواد (24), (44),(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها

چندرسانه‌ای