دستورالعمل" حفاظت و مراقبت اماكن مورد واگذاری در اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی"

 

بسمه تعالی

"با صلوات برمحمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

مقدمه:

   با توجه به اینكه تعدادی از اماكن و تأسیسات طبقه‌بندی در اجرای اصل «44» قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، لذا برابر قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از خصوصی شدن تعهدی برای حفاظت از آنها ندارد و ضروری است تكلیف حفاظت از آنها معین گردد. بدین منظور دستورالعمل حاضر از سوی كمیسیون حفاظت از اماكن و تاسیسات شورای امنیت كشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به شرح ذیل تدوین گردیده تا مفاد آن در خصوص اماكن مورد واگذاری، حسب مورد توسط كلیه سازمان‌های واگذارنده، خریداران و مدیران منصوب آنان و سازمان خصوصی سازی مورد اجرا قرار گیرد.

 

ماده 1: واژه‌ها و عبارات، مطابق تعاریف زیر در ا ین دستورالعمل به كار رفته است:

  • اماكن مورد واگذاری: شركت‌ها، بنگاه‌ها، تاسیسات و اماكن مشمول واگذاری دولتی و متعلق به دولت كه دارای رده حفاظتی بوده و در اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی حداقل «50» درصد از مالكیت یا حق بهره‌برداری آنها توسط سازمان خصوصی سازی به اشخاص غیر دولتی واگذار می شود.از این پس، این موارد در این دستور العمل با عنوان اماكن مورد واگذاری نام برده می شوند.
  • سازمان های واگذارنده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی و وابسته به دولت كه دارای اماكن مورد واگذاری نام برده می شوند.
  • دامنه شمول: اجرای این دستور العمل مربوط به وضعیت عادی است.در وضعیت غیر عادی و بحران، حفاظت و مراقبت از اماكن مورد واگذاری، موضوع این دستورالعمل، تابع دستورات خاص مربوط به همان وضعیت خواهد بود.

ماده 2 : سازمان خصوصی سازی در قرارداد واگذاری اماكن موضوع این دستورالعمل، موظف است خریداران را متعهد سازد در خصوص حفاظت و مراقبت از اماكن مورد واگذاری، تكالیف این دستورالعمل را رعایت كنند و در صورت واگذاری اماكن موضوع این دستورالعمل از سوی خریداران به اشخاص دیگر، شرایط این دستورالعمل را نیز جزو الزامات واگذاری های آتی اعلام نمایند.

ماده 3 : اماكن مورد واگذاری واقع شده در حریم سایر اماكن دولتی دارای رده حفاظتی متعلق به سازمان های واگذارنده، تابع مقررات حفاظتی اماكن دولتی مربوط خواهند بود.

ماده 4 : تشخیص اماكن مورد واگذاری دارای رده حفاظتی مشمول این دستورالعمل یا تعیین رده حفاظتی برای آنها، بر مبنای ویژگی‌هایی شامل اشتغال اتباع بیگانه در آنها، وجود اسناد، مدارك طبقه‌بندی شده یا مشاغل حساس با درجات حفاظتی، امكان بروز بحران اجتماعی و امنیتی در سطح منطقه و ملی ناشی از اختلال فعالیت این اماكن و وجود دارایی‌های كلان یا تولیدات استراتژیك در اماكن یاد شده با پیشنهاد سازمان‌های واگذارنده و تصویب كمیسیون حفاظت اماكن و تاسیسات شورای امنیت كشور صورت می‌گیرد.این كمیسیون، اماكن دارای رده حفاظتی و نحوه حفاظت از این اماكن را پیش از واگذاری آنها به سازمان خصوصی سازی اعلام می‌نماید.

تبصره : شركت‌ها، بنگاه‌ها، تاسیسات و اماكنی كه توسط بخش خصوصی در آینده ایجاد می‌شوند و شرایط مندرج در این دستورالعمل را دارا می‌باشند پس از تعیین رده حفاظتی برای آنها از سوی كمیسیون مركزی حفاظت اماكن و تاسیسات شورای امنیت كشور موظف به اجرای ساز و كارهای حفاظتی لازم در امكنه مورد نظر می‌باشند.

ماده 5 : حراست‌های سازمان های واگذارنده مكلفند در تحویل اماكن مورد واگذاری به خریداران، اسناد و مدارك دارای طبقه‌بندی حفاظتی، ملزومات حراستی اعم از سلاح و مهمات، اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای حاوی اطلاعات حراستی اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را از حفاظت اماكن یاد شده تحویل گرفته و به واحد مركزی حراست خود منتقل نمایند.

ماده 6 : سازمان‌های واگذارنده موظفند رده حفاظتی مصوب، نحوه حفاظت و متولی اجرای آن و سایر اطلاعات ضروری اماكن مورد واگذاری را به خریداران، شورای تامین استان، پلیس پیشگیری ناجا و دبیرخانه شورای امنیت كشور اعلام نموده و مشاوره های مورد نیاز خریداران را به آنان ارائه نمایند.

ماده 7 : استفاده از نام حراست در اماكن واگذار شده مجاز نیست و خریداران مكلفند عنوان حراست این اماكن را به «حفاظت» تغییر دهند و عملیات حفاظت و مراقبت اماكن مورد نظر را در سه بخش فیزیكی، پرسنلی و عملیاتی و اسناد IT با رعایت استانداردها و مقررات سازمان‌های واگذارنده انجام دهند.

تبصره 1 : در شركت‌ها، بنگاه‌ها، تاسیسات و اماكنی كه دارای رده حفاظتی « حیاتی و حساس » و یا مصادیق مورد نظر سازمان حراست كل كشور باشند « واحد حراست » پس از تصویب كمیسیون حفاظت ایجاد خواهد شد.

تبصره 2 : « واحد حراست » اماكن مورد واگذاری موظف به تبعیت از سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های كاری و بخشنامه‌های سازمان حراست كل كشور می‌باشد.

ماده 8 : سازمان‌های واگذارنده موظفند با هماهنگی خریداران اماكن مورد واگذاری موضوع این دستورالعمل یا مدیران منصوب آنان، آموزش‌های اختصاصی لازم را در چارچوب برنامه‌ای كه برای اماكن تحت نظر خود ارائه می كنند، به واحدهای حفاظت این اماكن نیز ارائه نمایند.

تبصره 1 : ناجا نیز بر همین اساس آموزش‌های عمومی مورد نیاز این اماكن را ارائه خواهد داد.

تبصره 2 : حق‌الزحمه و شرایط قراردادهای آموزش موضوع این بند موكول به توافق طرفین است و در صورت وجود اختلاف، شورای تامین استان اتخاذ تصمیم خواهد كرد و طرفین موظف به تبعیت می‌باشند.

ماده 9 : خریداران و مدیران منصوب آنان در اماكن مورد واگذاری كه نیاز به حفاظت مسلحانه دارند، لیكن به كارگیری نیروهای مسلح اعم از ناجا یا سپاه در آنها میسر نیست، می‌توانند از یكی از دو روش استفاده از خدمات موسسات حفاظتی خصوصی موضوع ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه و یا بهره‌گیری از خدمات سازمان بسیج مستضعفین استفاده نمایند.

      این دستورالعمل در پانصد و هشتمین جلسه شورای امنیت كشور در تاریخ 1393/04/30 در یك مقدمه، 9 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

چندرسانه‌ای