«بیانیه حفظ حریم خصوصی»

این سازمان متعهد است که حریم شخصی مراجعین خود به پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.ipo.ir را حفظ نماید. حریم خصوصی شما برای ما اهمیت دارد بدین منظور خود را ملزم به حفاظت داده‌ها می‌دانیم.

مشاهده صفحات پایگاه اطلاع‌رسانی‌ ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی‌باشد، اما برخی موارد ازجمله ارائه خدمات به‌صورت الكترونیكی  و غیرحضوری مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می‌گردداین سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما می‌باشد و به‌هیچ‌وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی‌کند. ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و تعهدی نخواهیم داشت.

ما حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می‌دانیم و در پایگاه اطلاع‌رسانی  خود از سیاست‌های امنیتی و فناوری‌هایی استفاده می‌کنیم که برای محافظت از اطلاعات شخصی  طراحی ‌شده‌اند. همچنین از روش‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی سختی که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آن‌ها نیاز دارد، پیروی می‌کنیم. این روش‌های محافظتی ذخیره‌سازی، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را در برمی‌گیرد و از دسترسی و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات جلوگیری می‌کند. در بخش پیوندها، پیوندهای فعال به سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی متعلق به نهادها و سازمان‌های دیگری  وجود دارد که ما پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت اطلاعات، بیانیه حریم خصوصی متعلق به آن‌ها مطالعه گردد

چندرسانه‌ای