مصوبات هيات وزيران
تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه
تصویب نامه تفويض اختيارتصويب آيين نامه‌هاي قانون به كارگروه اصل ۱۳۸
اساسنامه بانک توسعه تعاون
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
آیین نامه انطباق نظام های ارزیابی كیفیت
آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی
آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگی اتخاذ تصميمات هيئت داوری
آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركت های تعاونی سهامی عام
آيين نامه نحوه طبقه بندی، تایید صورت مالی و بازاریابی بنگاه ها
آيين نامه بلوک بندی شركت هاي تعاوني سهامي عام
آیین نامه نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری
تصویب نامه شفاف سازی برخی از مواد قانون اصل ٤٤
آيين نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکت ها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ‌نها
آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه
آيين‌نامه روش های واگذاری
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
اساسنامه سازمان خصوصی سازی
آيين نامه سرمايه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس
ايجاد تشكيلات مركز ملی رقابت
تصویب نامه سرمایه گذاری در فعالیت های گروه یک ماده(۲)
آیين نامه تعيين ميزان جرايم نقدی در رويه های ضدرقابتی
آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیات تجدیدنظر
آیین نامه تبصره (۵) بند (الف)ماده (۳) قانون اصل (۴۴)
آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
/*انتهای پیام*/