صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > شورای عالی اجرای سياست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
 

 شورای عالی اجرای سياست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی
آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي اصل۴۴
تصویب نامه سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف اصل ۴۴
آيين نامه نحوه هزينه كرد اعتبارات كاركنان سازمان خصوصي
آيين‌نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري
آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها
آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي
دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی
تصویب نامه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها
آیین نامه سهم بهینه بخش دولتی و غیردولتی در راه و راه آهن
نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي در امر واگذاري ها
تصويب نامه احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت
آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
تصويب نامه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي– تبليغاتي
تصویب نامه شاخص های اجرایی بند (۵) ماده (۴۲) قانون
تصمیمات اولین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
تصمیمات دومین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
تصمیمات سومین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
تصمیمات چهارمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱
تصمیمات پنجمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
تصمیمات ششمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
تصمیمات هشتمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
تصمیمات نهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
تصمیمات دهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
تصمیمات یازدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
تصمیمات دوازدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
تصمیمات سیزدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
تصمیمات چهاردهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
تصمیمات پانزدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تصمیمات شانزدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تصمیمات هفدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
تصمیمات هجدهمین نشست شورای عالی اصل ۴۴، مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
/*انتهای پیام*/