صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > اداره کل امور مالی و ذیحسابی 
 

شرح وظایف اداره كل امور مالی و ذیحسابی

 

 1.  تنظیم و کنترل حساب‌ها در چارچوب بودجه مصوب و قوانین و مقررات.
 2.  تهیه صورت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه به مراجع ذی ربط.
 3.  ثبت مبالغ و مطالبات مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه بنگاه‌های مشمول واگذاری متناسب با روش و شیوه واگذاری و اعمال حساب كارمزد و سایر حق الوكاله و درآمدهای سازمان.
 4.  وصول درآمدهای حاصل از واگذاری و واریز آن‌ها به خزانه.
 5. درخواست تخصیص اعتبارات موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل(۴۴) از خزانه‌داری کل و مبادله موافقت‌نامه‌های لازم.
 6.  تهیه و تنظیم اسناد هزینه.
 7. پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و انجام امور مربوطه نظیر بیمه، مالیات و...
 8. انجام عملیات مالی مربوط به واگذاری‌ها.
 9. انجام امور مرتبط با تسویه حساب انواع سهام واگذاری.
 10. افتتاح حساب‌های بانکی، تهیه صورت مغایرات و کنترل و نگهداری آن‌ها.
 11.  تهیه بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان و ارائه به مراجع ذی ربط.
 12.  نظارت بر اجرای بودجه مصوب، وصول در آمدها و مصرف هزینه‌ها.
 13.  خزانه‌داری و دریافت اوراق بهادار.
 14.  نگهداری سهام وثیقه و وصول مطالبات سود سهام و ارسال سهام وثیقه در خاتمه قرارداد به دفتر واگذاری بنگاه‌ها.
 15.  جمع‌داری وتهیه لیست اموال سازمان و تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر اقدامات مربوط به امین اموال.
 16. تأمین اعتبار درخواست‌های انجام هزینه بر اساس سرفصل‌های بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های لازم حاوی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای بودجه در جزئیات لازم.
 17.  انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/