صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران 
 

پیوست تصویب‌نامه شماره 12/863د مورخ 1395/01/22 هیأت عامل

شیوه‌نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری

هیأت عامل سازمان خصوصی ­سازی در جلسه مورخ 1395/01/22 شیوه‌نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:

1- تمامی خریداران سهام، بنگاه و دارائی‌هایی که واگذاری به آنها در قالب قراردادهای نقد و اقساط انجام می‌شود و به موقع به تعهدات قراردادی خود تا زمان ارائه درخواست عمل نموده­‌‌اند، می‌توانند مشمول تخفیف این شیوه‌نامه قرار گیرند.

2- دفتر نظارت و پیگیری مطالبات موظف است حسب درخواست کتبی خریداران برای برخورداری از تخفیف، گزارش کاملی از چگونگی پرداخت اقساط توسط خریدار(ان)، استمهال اعطاء شده به خریدار(ان)، عمل به تعهدات قراردادی و همچنین وضعیت مالی شرکت پس از واگذاری، سود سهام پرداخت شده به خریدار(ان)، اندازه بلوک واگذار شده و سایر عوامل موثر در تصمیم‌گیری برای اعطای تخفیف را به هیأت عامل ارائه نماید. در زمان ارائه گزارش، باید حداقل 75% تعداد اقساط پرداخت شده باشد.

3- دفتر نظارت و پیگیری مطالبات ضمن ارائه گزارش موضوع بند (2) فوق، میزان تخفیف قابل اعطاء به خریدار(ان) را حداکثر معادل 50% سود فروش اقساطی و به نسبت تعداد اقساط پرداخت شده (با کسر اقساط استمهال شده) پیشنهاد خواهد نمود.

4- هیأت عامل پس از بررسی گزارش موضوع بند (2) فوق میزان تخفیف قابل اعطا به خریدار را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت واگذاری پیشنهاد می‌نماید. در صورت تصویب تخفیف توسط هیأت واگذاری مبلغ تخفیف از آخرین اقساط (با توجه به میزان تخفیف و مبلغ اقساط) مشروط به پرداخت به موقع الباقی اقساط قابل کسر است.

تبصره: تعلق تخفیف به خریدار(ان) برای باقیماده اقساط، منوط به تصویب هیات واگذاری و ایفای به موقع تعهدات توسط خریداران تا پایان قرارداد خواهد بود.

5- اعمال تخفیف در آخرین اقساط قرارداد با گزارش دفتر نظارت و پیگیری مطالبات و تصویب هیأت عامل انجام خواهد شد.