جدول گزارش اقدامات سند راهبردي سازمان خصوصي سازي در شش ماهه نخست سال جاري   
جدول پيوست: شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي در شش ماهه نخست سال 1395
 

 

/*انتهای پیام*/