صفحه اصلي > اخبار سايت 
 


تا خاتمه يافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سهام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است.

دوشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٧ | ١٤:٣٥ کد : ٨٩٦٧ تازه ترین اخبار
تعداد بازدید:586
داود خاني معاون سازمان خصوصي سازي از نزديكي به زمان اتمام پرداخت سود سهام عدالت كليه مشمولان سهام عدالت خبر داد.
تا خاتمه يافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سهام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است.

تا خاتمھ یافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سھام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است. داود خاني معاون سازمان خصوصي سازي از نزدیكي بھ زمان اتمام پرداخت سود سھام عدالت كلیھ مشمولان سھام عدالت خبر داد. بنابھ اعلام روابط عمومي سازمان خصوصي سازي داود خانی عضو ھیئت عامل و معاون این سازمان اظھار داشت: پرداخت سود مشمولین سھام عدالت کھ از چند ماه قبل آغاز شده است کماکان با نظم و برنامھ مشخص در حال انجام است و آخرین گروه از مشمولان (گروه بیستم) کھ شامل بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شاغلین دستگاه ھای اجرایی بوده اند نیز بھ تدریج در حال دریافت سود خود می باشند. خاني گفت: از مجموع بانکھای ٣۵ گانھ ای کھ عملیات واریز سود مشمولین سھام عدالت از جملھ گروه آخر از مشمولین را عھده دار بودند, تا کنون بالغ بر ٢٨ بانک با مشمولین تسویھ حساب نموده اند و کار واریز سود بھ حساب باقی بانک ھا جھت تسویھ مانده سود سھام عدالت توسط آنھا با مشمولان طی چند روز كاري آینده خاتمھ خواھد یافت و بدین ترتیب تمامی مشمولان بھ صورت یک نوبت کامل سود مطالبات سھام عدالت خود را كھ ناشي از عملكرد سالي مالي ٩٥ شركتھاي سرمایھ پذیر مي باشد را دریافت نموده اند. خانی یادآور شد اشخاصی کھ طی دو الی سھ ماه گذشتھ شماره شبا بانکی مربوط بھ خود را بھ سامانھ سھام عدالت اعلام نموده اند و تایید دریافت کرده اند نیز می توانند از اردیبھشت ماه بھ صورت یکجا سود سھام خود را دریافت کنند و این گروه از مشمولان می بایستی منتظر باشند کھ در این خصوص اطلاع رسانی مناسب ھم از طریق سایت سھام عدالت و سایر منابع رسمی کشور اعلان خواھد شد. ایشان ھمچنین اقدامات ثبت نام, ثبت شبا بانکی و عملیات مالی وصول مانده بدھی و دریافت سودھا توسط مردم نظیر واریز سود بھ حساب بالغ بر ٣٨ میلیون نفر از مشمولین را از قابل توجھ ترین خدمات دولت الکترونیک برشمرد کھ نشانگر پیش بینی دقیق و برنامھ ریزی شایستھ سازمان خصوصی سازی در اجرای این طرح مھم و ملی از طریق سامانھ تعاملی سھام عدالت و مرکز پشتیبانی و پاسخگویی تلفنی مشمولان و در راستای تکریم حقوق شھروندی مردم عزیز بوده است. بنابر این گزارش داود خاني در پایان افزود : چنانچھ مشمولان عزیز ھنوز موفق بھ ثبت و وارد كردن شماره شبا بانكي خود در سامانھ سھام عدالت نگردیده اند از ھم اكنون مي توانند با ثبت شماره شبا بانكي خود در سامانھ ، پس از راستي ازمایي و تایید شماره شبا بانكي توسط بانكھاي عامل مي توانند از سود سھام عدالت بھره مند گردند.

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

/*انتهای پیام*/