شاخص‌های اجرایی برای سنجش میزان تحقق اهداف سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، موضوع بند (5) ماده (42) قانون

ابلاغیه  شماره 63/1/110908 مورخ 1389/05/19

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی ودارایی

وزارت تعاون - وزارت  كار و امور اجتماعی- وزارت  بازرگانی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران

شورا و مركز ملی رقابت - مركز آمار ایران، سازمان خصوصی سازی

 

فهرست شاخص­ های اجرایی موضوع بند (5) ماده (42) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی متضمن دستگاه­ های متولی تهیه هر شاخص

 

محور ارزیابی (1) : مدیریت بهینه امور حاكمیتی و تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی

ردیف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولی تهیه شاخص

1

نسبت بودجه شركت ­های دولتی موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به تولید ناخالص داخلی

درصد

معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2

نسبت سرمایه­ گذاری و مشاركت­ های جدید دولتی در فعالیت­ های موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به كل سرمایه ­گذاری­های جدید دولتی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

3

نسبت بودجه شركت ­های دولتی موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به تولید ناخالص داخلی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

4

نسبت سرمایه­ گذاری و مشاركت­ های جدید دولتی در فعالیت­ های موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به كل سرمایه­ گذاری ­های جدید دولتی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5

نسبت بودجه شركت­ های دولتی موضوع گروه­ های سه گانه ماده 2 قانون به تولید ناخالص داخلی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

6

نسبت بودجه شركت ­های دولتی موضوع گروه­ های سه گانه ماده 2 قانون به بودجه كل كشور

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

محور ارزیابی (2) : توسعه و افزایش توانمندی بخش تعاونی

ردیف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولی تهیه شاخص

7

نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی

درصد

مركز آمار ایران- وزارت تعاون

8

نسبت ارزش سرمایه ثابت بخش تعاونی به ارزش سرمایه ثابت ناخالص كل كشور

درصد

مركز آمار ایران- وزارت تعاون

9

نسبت شاغلین بخش تعاونی به كل شاغلین كشور

درصد

مركز آمار ایران- وزارت تعاون

10

نسبت تعداد تعاونی­ های فعال به كل تعاونی ­های ثبت شده (به تفكیك در استان ­های كمتر توسعه یافته، سایر استان ها و در مجموع)

درصد

مركز آمار ایران- وزارت تعاون

11

نسبت بودجه حمایتی دولت به منظور شكل­ گیری و توانمندسازی بخش تعاونی به كل بودجه حمایتی دولت به بخش غیردولتی ( مصوب/ عملكرد)

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

12

نسبت تسهیلات اعطایی توسط موسسات پولی و بانكی به بخش تعاونی به كل تسهیلات اعطایی (به تفكیك تعاونی ­های سهامی عام، فراگیر ملی، سایر تعاونی­ ها و در مجموع)

درصد

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

13

رشد میزان كمك بلاعوض پرداختی دولت به بخش تعاونی (به تفكیك تعاونی­ های سهامی عام، فراگیر ملی، سایر تعاونی ­ها و در مجموع)

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

14

نسبت یارانه سود تسهیلات بانكی پرداختی به بخش تعاون به كل یارانه سود تسهیلات بانكی پرداختی

درصد

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

15

سهم بخش تعاونی از آموزش ­های فنی وحرفه ­ای ارائه شده در كشور

درصد

وزارت كار و امور اجتماعی

 

محور ارزیابی (3) :بستر سازی به منظور حضور كارآمد بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی

ردیف

عنوان شاخص

واحد  سنجش

دستگاه متولی تهیه شاخص

16

نسبت تسهیلات اعطایی پولی و بانكی به بخش غیر دولتی به كل تسهیلات (به تفكیك تعاونی، خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع)

درصد

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

17

رشد منابع اختصاص یافته از محل خطوط اعتباری خارجی به منظور تامین مالی سرمایه ­گذاری بخش غیردولتی (مصوب / عملكرد) (به تفكیك تعاونی، خصوصی، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع)

درصد

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

18

سهم منابع اختصاص یافته از حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی ( مصوب / عملكرد) (به تفكیك تعاونی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع)

درصد

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

19

درصد تغییر (كاهش /افزایش) موارد قیمت گذاری تكلیفی توسط دولت برای كالاها وخدمات بخش غیردولتی

درصد

وزارت بازرگانی

20

شاخص سهولت كسب و كار

( شاخص كل و شاخص­های ده گانه DOING BUSINESS)

-

سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران

21

شاخص درجه تمركز بازار در فعالیت های موضوع گروه­های سه گانه ماده 2 قانون (براساس شاخص معكوس تعداد بنگاه­ های بازار RN)

-

مركز ملی رقابت

22

شاخص شدت موانع ورود در فعالیت ­های موضوع گروه 1 و2 ماده 2 قانون (براساس شاخص نسبت عدم مزیت هزینه ای CDR)

-

مركز ملی رقابت

 

 

محور ارزیابی (4): واگذاری بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی دولت

ردیف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولی تهیه شاخص

23

درصد تحقق واگذاری سهام دولتی در فعالیت ­های موضوع گروه 1 و 2 ماده 2 قانون

درصد

سازمان خصوصی سازی

24

تركیب ارزش واگذاری سهام دولتی مشمول گروه 1 ماده 2 قانون به تفكیك واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

درصد

سازمان خصوصی سازی

25

تركیب ارزش واگذاری سهام دولتی مشمول گروه 2 ماده 2 قانون به تفكیك واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت

درصد

سازمان خصوصی سازی

26

نسبت ارزش سهام دولتی واگذار شده به منظور تادیه بدهی­ های دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به كل ارزش واگذاری سهام دولتی ( به تفكیك گروه های 1و2 ماده قانون)

درصد

سازمان خصوصی سازی

27

تركیب ارزش واگذاری سهام دولتی به تفكیك هریك از روش ­های فروش از قبیل بورس­های داخلی/ خارجی، مزایده عمومی در بازارهای داخلی / خارجی و روش مذاكره

درصد

سازمان خصوصی سازی

28

تركیب ارزش واگذاری سهام دولتی به تفكیك هریك از روش­ های غیرفروش از قبیل اجاره به شرط تملیك، اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت

درصد

سازمان خصوصی سازی

29

درصد تغییر( افزایش/ كاهش) ارزش سرمایه شركت­ های سرمایه­گذاری استانی سهام عدالت (به تفكیك هر یك از استان ها و در مجموع)

درصد

سازمان خصوصی سازی

30

نسبت اقساط پرداخت شده سالانه بابت استهلاك قیمت سهام عدالت به كل ارزش سهام واگذار شده در قالب طرح سهام عدالت

درصد

سازمان خصوصی سازی

31

نسبت سود سرانه تخصیص یافته به مشمولین طرح سهام عدالت به هزینه سرانه خانوار ( به تفكیك هر یك از دهك ­های مشمول)

درصد

سازمان خصوصی سازی

32

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور ایجاد خوداتكایی برای خانواده­ های مستضعف، محروم و تقویت تامین اجتماعی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

33

درصد تحقق منابع اختصاص یافته  حاصل از واگذاری به منظور تشكیل  و توسعه تعاونی های فراگیر ملی

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

34

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

35

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ­ها

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

36

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور نوسازی و بهسازی بنگاه­ های غیردولتی با اولویت بنگاه­ های واگذار شده

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

37

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور سرمایه­ گذاری بخش های غیردولتی درتوسعه مناطق كمتر توسعه یافته

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

38

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور تقویت منابع بانك توسعه تعاون

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

39

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور مشاركت شركت­ های دولتی به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه یافته

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

40

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور تكمیل طرح ­های نیمه تمام شركت ‌های دولتی بارعایت فصل پنجم قانون

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

41

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور توسعه حوزه ­های نوین و فناوری پیشرفته و پر خطر

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

42

درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور بازسازی ساختاری ، تعدیل نیروی انسانی و آماده­ سازی بنگاه ­ها جهت واگذاری

درصد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

/*انتهای پیام*/