تصویب ­نامه شماره 240079 مورخ 1391/12/20 هیأت واگذاری

ضوابط واگذاری طرح­های نیمه تمام، بر اساس جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (1)

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

و اعضاء هیأت واگذاری

 

     هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1391/11/28 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌ سازی و به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، ضوابط «واگذاری طرح‌های نیمه تمام» را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه تمام

ماده 1: اصطلاحات و واژه‌های مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

سازمان: سازمان خصوصی ‌سازی.

کارگروه: کارگروه متشکل از رئیس كل سازمان خصوصی ‌سازی (رئیس کارگروه) و نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ‌ربط.

 طرح‌های قابل واگذاری: طرح‌های نیمه تمام متعلق به دولت و شركت‌های دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیأت واگذاری، قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌باشند.

ماده 2: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (86) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و بر اساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات "طرح‌های نیمه تمام" زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره: معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح‌های نیمه تمام متعلق به دولت و شركت‌های دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نماید. سازمان نیز مجاز است طرح‌های قابل واگذاری را راًسا به كارگروه ارائه نماید.

ماده 3: کارگروه، طرح‌های قابل واگذاری را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده (2) در قالب شاخص‌هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه‌های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی‌های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص نموده و یكی از روش‌های واگذاری زیر را جهت تصویب به هیأت واگذاری اعلام می‌نماید.

الف) واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس.

ب) مشاركت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره‌ برداری از طرح.

ج) واگذاری حق بهره ‌برداری از طرح به بخش غیر دولتی، پس از تكمیل طرح توسط این بخش.

د) واگذاری حق بهره‌ برداری در طرح‌های غیر انتفاعی در مقابل تكمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح.

تبصره 1: واگذاری طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت می‌پذیرد. پیمانكارانی كه مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را برعهده داشته‌اند و شرکاء یا سرمایه‌گذاران طرح مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره 2: واگذاری طرحی که پس از دو بار عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاكره مجاز است.

ماده 4: در واگذاری طرح‌های قابل واگذاری، رعایت كلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های "نظام اقساطی واگذاری" و "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها" و دستورالعمل "روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی"  و همچنین رعایت "قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی" در واگذاری به خارجیان، الزامی است.

ماده 5: با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده (4) "آیین‌نامه اجرائی نظام اقساطی واگذاری"، در واگذاری طرح‌های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاكره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت واگذاری میزان حصه نقدی می‌تواند تا یك درصدكل قیمت كاهش؛ و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می‌گردد:

الف- اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره مورد نیاز برای تکمیل طرح بعلاوه یک سال؛ حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.

 پرداخت اقساط تا 8 سال.

پرداخت پلكانی اقساط.

تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده 6: خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیأت واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می‌باشد.

تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریدار، سازمان و دستگاه اجرائی ذی ربط، طبق نمونه قراردادی خواهد بود كه بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری خواهد ‌رسید.

ماده 7: نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل " نحوه نظارت پس از واگذاری" موضوع ماده "10" دستورالعمل موضوع جزء "4" بند "ب" ماده (40) قانون صورت می‌پذیرد.نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد.دستگاه اجرائی مربوطه مكلف است هر سه ماه یكبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارائه نماید.

ماده 8: چنانچه بهره ‌برداری از طرح واگذار شده با رعایت شرایط فنی و كیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره‌ برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان، هیأت واگذاری اعمال یك یا تركیبی از مشوق‌های زیر را تصویب خواهد نمود:

الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا 20 درصد نرخ سود مبنا (حداكثر تا 40 درصد نرخ سود مبنا)

ب-  تطویل دوره فروش اقساطی تا 6 ماه (حداکثر 18 ماه)

ج-  تخفیف در اصل قیمت تا 5 درصد (حداكثر تا 10 درصد)

ماده 9: چنانچه بهره ‌برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تأخیر در بهره‌ برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت واگذاری، سازمان تا 10 درصد در اصل قیمت را به عنوان وجه التزام دریافت می‌نماید.

تبصره: چنانچه تأخیر در بهره ‌برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار، تائید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیأت واگذاری، زمان بهره‌ برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی‌تر خواهد شـد.

 

                                              سید شمس‌الدین حسینی

                                              وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

1. بنا به تصویب نامه شماره 228662 مورخ 1392/12/05 هیأت واگذاری، ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، موضوع بند "5" ماده (18) و بند "ح" ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مطرح شد و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

 

/*انتهای پیام*/