فهرست کلی بنگاه های قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1398

توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه (فیلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رسانی داشته و متقاضیان می‌بایست برای تصمیم‌گیری جهت خرید هریک از بنگاه‌ها، به بررسی‌ها‌ و ارزیابی‌های فنی و مالی خود اتکا نمایند.

(جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)

ردیف برنامه ردیف بنگاه مادر تخصصی نام بنگاه قابل واگذاری توضیحات درصد سهام قابل واگذاری گروه مستندات ضمیمه
ردیف برنامه ردیف بنگاه مادر تخصصی نام بنگاه قابل واگذاری توضیحات درصد سهام قابل واگذاری گروه مستندات ضمیمه
1 1 استانداري اصفهان شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب   32 1  
2 - مهندسي آب و فاضلاب كشور   شركتهاي آب و فاضلاب استاني و روستايي     -  
2-1 2 مهندسي آب و فاضلاب كشور آب و فاضلاب شيراز   10 2  
2-2 3 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا آذربايجان شرقي   46 2  
2-3 4 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا آذربايجان غربي   48 2  
2-4 5 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا اردبيل   48 2  
2-5 6 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا اصفهان   45 2  
2-6 7 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا اهواز   100 2  
2-7 8 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا ایلام   47 2  
2-8 9 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا تهران   49 2  
2-9 10 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا چهارمحال بختیاری   45 2  
2-10 11 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا خراسان رضوی   48 2  
2-11 12 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا خوزستان   45 2  
2-12 13 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی آذربایجان شرقی   100 2  
2-13 14 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی آذربایجان غربی   100 2  
2-14 15 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی اردبیل   100 2  
2-15 16 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی اصفهان   100 2  
2-16 17 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی ایلام   100 2  
2-17 18 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی البرز   100 2  
2-18 19 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی بوشهر   100 2  
2-19 20 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی تهران   100 2  
2-20 21 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان جنوبی   100 2  
2-21 22 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی چهارمحال بختیاری   100 2  
2-22 23 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان شمالی   100 2  
2-23 24 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خوزستان   100 2  
2-24 25 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی زنجان   100 2  
2-25 26 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی سمنان   100 2  
2-26 27 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی سیستان و بلوچستان   100 2  
2-27 28 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی فارس   100 2  
2-28 29 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی قزوین   100 2  
2-29 30 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی قم   100 2  
2-30 31 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کردستان   100 2  
2-31 32 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کرمان   100 2  
2-32 33 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کرمانشاه   100 2  
2-33 34 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کهکیلویه و بویراحمد   100 2  
2-34 35 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی گلستان   100 2  
2-35 36 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی گیلان   100 2  
2-36 37 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی لرستان   100 2  
2-37 38 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی مازندران   100 2  
2-38 39 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی مرکزی   100 2  
2-39 40 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی هرمزگان   100 2  
2-40 41 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی همدان   100 2  
2-41 42 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی یزد   100 2  
2-42 43 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان رضوی   100 2  
2-43 44 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا زنجان   48 2  
2-44 45 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا سمنان   45 2  
2-45 46 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا سیستان و بلوچستان   45 2  
2-46 47 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا شهری خراسان جنوبی   48 2  
2-47 48 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا شهری خراسان شمالی   48 2  
2-48 49 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا شهری کاشان   48 2  
2-49 50 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا شهری مشهد   45 2  
2-50 51 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا فارس   45 2  
2-51 52 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا قزوین   48 2  
2-52 53 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا قم   48 2  
2-53 54 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا کردستان   48 2  
2-54 55 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا کرمان   48 2  
2-55 56 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا کرمانشاه   48 2  
2-56 57 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا کهکیلویه و بویر احمد   45 2  
2-57 58 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا گلستان   48 2  
2-58 59 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا گیلان   48 2  
2-59 60 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا لرستان   48 2  
2-60 61 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا مازندران   48 2  
2-61 62 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا مرکزی   45 2  
2-62 63 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا هرمزگان   47 2  
2-63 64 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا همدان   45 2  
2-64 65 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا بوشهر   45 2  
2-65 66 مهندسي آب و فاضلاب كشور آبفا یزد   48 2  
3 67 بازآفريني شهري ايران عمران و مسكن سازان شرق   30 2  
4 68 بازآفريني شهري ايران عمران و مسكن سازان استان فارس   49.86 2  
5 69 بازآفريني شهري ايران عمران و مسكن سازان استان گلستان   17 2  
6 70 بازآفريني شهري ايران عمران و مسكن سازان ايران   20.82 2  
7 71 بازآفريني شهري ايران عمران و مسكن سازان ثامن   40 2  
8 - بازرگاني دولتي ايران اموال و دارايي هاي متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران     -  
8-1 72 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ورامين- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-2 73 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اسلامشهر- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-3 74 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي اسلامشهر- استان تهران -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-4 75 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده تهران- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-5 76 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده ورامين- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-6 77 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي رباط كريم- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 1  
8-7 78 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تهران- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-8 79 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده كرج- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-9 80 بازرگاني دولتي ايران انبار چادری کرج - استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-10 81 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قم- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-11 82 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قم- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 1  
8-12 83 بازرگاني دولتي ايران توسعه سیلوی قائم بتنی قم- استان تهران -(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-13 84 بازرگاني دولتي ايران سيلو سمنگان چادري اراك- استان تهران - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 1  
8-14 85 بازرگاني دولتي ايران سيلوي ساوه (انبار مكانيزه)- استان تهران - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-15 86 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم قائم بتني اراك- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 1  
8-16 87 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اراك- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه1)   دارايي 1  
8-17 88 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كرج- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 1  
8-18 89 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداری انبار بابل-استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-19 90 بازرگاني دولتي ايران سیلوی شاهرود (انبار مكانيزه)- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-20 91 بازرگاني دولتي ايران انبار و سیلو فاضل آباد- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-21 92 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فلزی کلاله- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-22 93 بازرگاني دولتي ايران سيلوي علي آباد كتول (انبار مكانيزه)- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 1  
8-23 94 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي علي آباد- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 1  
8-24 95 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كلاله (انبار مكانيزه)- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 1  
8-25 96 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده گرگان- استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-26 97 بازرگاني دولتي ايران اداری ساری- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-27 98 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی گالیکش- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-28 99 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه گاليكش- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 1  
8-29 100 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قديم گنبد- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 1  
8-30 101 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد گنبد (انبار مكانيزه)- استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2)   دارايي 1  
8-31 102 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فلزی گنبد- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2)   دارايي 1  
8-32 103 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی سمنان- استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-33 104 بازرگاني دولتي ايران انبار چادری سمنان - استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-34 105 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی نکا- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-35 106 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی گرگان - استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 1  
8-36 107 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم شیراز - استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-37 108 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني برازجان- استان فارس (مرتبط با  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-38 109 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی آباده- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-39 110 بازرگاني دولتي ايران انبار چادری مرودشت- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-40 111 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اقلید (انبار مکانیزه)- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-41 112 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی قدیم داراب- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)*   دارايي 1  
8-42 113 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده جاده فرودگاه شیراز- استان فارس- -استان هرمزگان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 1  
8-43 114 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فسا (انبار مکانیزه)- استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-44 115 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده برازجان -استان فارس - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-45 116 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فیروز آباد (انبار مکانیزه) -استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-46 117 بازرگاني دولتي ايران سیلوی جدید داراب (انبار مکانیزه)-استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 1  
8-47 118 بازرگاني دولتي ايران انبار چادری اکبرآباد شیراز- استان فارس -(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)- ظرفیت 80 هزارتنی   دارايي 1  
8-48 119 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني و انبار چادري اکبرآباد شیراز- استان فارس -(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)- ظرفیت 120 هزارتنی   دارايي 1  
8-49 120 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فلزی کازرون- استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 1  
8-50 121 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتنی یاسوج- استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 1  
8-51 122 بازرگاني دولتي ايران سيلوي مرودشت (انبار مكانيزه)- استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)   دارايي 1  
8-52 123 بازرگاني دولتي ايران سیلوی چغادک -استان بوشهر (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 1  
8-53 124 بازرگاني دولتي ايران سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-54 125 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-55 126 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بهبهان- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه4)   دارايي 1  
8-56 127 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه شوشتر - استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-57 128 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه شوشتر- توسعه- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-58 129 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده انديمشك- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-59 130 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري شوش(انبار روباز شوش)- استان خوزستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4)   دارايي 1  
8-60 131 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه بهبهان- استان خوزستان -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 1  
8-61 132 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اهواز-استان خوزستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4)   دارايي 1  
8-62 133 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني انديمشك- استان خوزستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4)   دارايي 1  
8-63 134 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بيرجند - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-64 135 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5)   دارايي 1  
8-65 136 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-66 137 بازرگاني دولتي ايران اداری-انبار فردوس- استان خراسان رضوي(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)   دارايي 1  
8-67 138 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتني گناباد- استان خراسان شمالی (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)   دارايي 1  
8-68 139 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائن (انبار مكانيزه)- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-69 140 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تربت جام (انبار مكانيزه)- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)   دارايي 1  
8-70 141 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده تربت حيدريه- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-71 142 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري مشهد- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-72 143 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني تربت حيدريه - استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-73 144 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-74 145 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بجنورد- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)   دارايي 1  
8-75 146 بازرگاني دولتي ايران توسعه سيلوي قائم بتني بجنورد- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-76 147 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه افقي بيرجند- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-77 148 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره يك مشهد- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-78 149 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره دو مشهد- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 1  
8-79 150 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني نيشابور- استان خراسان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه5)   دارايي 1  
8-80 151 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)   دارايي 1  
8-81 152 بازرگاني دولتي ايران سردخانه-اداري شهيد حقاني بندرعباس- استان هرمزگان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6)   دارايي 1  
8-82 153 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري كرمان- استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6)   دارايي 1  
8-83 154 بازرگاني دولتي ايران انبار جديد چادري بندرعباس- استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6)   دارايي 1  
8-84 155 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6)   دارايي 1  
8-85 156 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بندرعباس- استان هرمزگان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)   دارايي 1  
8-86 157 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني جيرفت-استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6)   دارايي 1  
8-87 158 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ماهان كرمان- استان هرمزگان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)   دارايي 1  
8-88 159 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي سيرجان- استان هرمزگان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه6)   دارايي 1  
8-89 160 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده محمدآباد- استان گيلان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 1  
8-90 161 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري بيله سوار- استان گيلان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)   دارايي 1  
8-91 162 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني دشت مغان- استان گيلان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 1  
8-92 163 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قزوين- استان گيلان- استان همدان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 1  
8-93 164 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سراوان رشت- استان گيلان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)   دارايي 1  
8-94 165 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد اردبيل (انبار مكانيزه)- استان گيلان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه7)   دارايي 1  
8-95 166 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني تاكستان- استان گيلان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 1  
8-96 167 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اهر- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-97 168 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري خوي- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8)   دارايي 1  
8-98 169 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)- ظرفيت 10 هزار تني   دارايي 1  
8-99 170 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اروميه- استان آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-100 171 بازرگاني دولتي ايران سیلوی انبار اداري-مسكوني نقده-استان آذربایجان شرقی(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه8)   دارايي 1  
8-101 172 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه هشترود- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-102 173 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده مهاباد- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-103 174 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده مياندوآب- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-104 175 بازرگاني دولتي ايران اداري-مسكوني7واحد-يك واحد مهمانسرا -سيلوي اروميه-استان آذربایجان شرقی(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8)   دارايي 1  
8-105 176 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده سلماس - استان آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-106 177 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-107 178 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني خوي- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-108 179 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)- ظرفيت 20 هزار تني   دارايي 1  
8-109 180 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه8)   دارايي 1  
8-110 181 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده ميانه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه8)   دارايي 1  
8-111 182 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ميانه- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 1  
8-112 183 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري كرمانشاه-استان کرمانشاه(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9)   دارايي 1  
8-113 184 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه سرپل ذهاب- استان كرمانشاه- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-114 185 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بيستون- استان كرمانشاه - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-115 186 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده سنقر- استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9)   دارايي 1  
8-116 187 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد سنقر (انبار مكانيزه) -استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9)   دارايي 1  
8-117 188 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-118 189 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9)   دارايي 1  
8-119 190 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-120 191 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9)   دارايي 1  
8-121 192 بازرگاني دولتي ايران انبار جديد قائم بتني كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-122 193 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني کرمانشاه و انبار - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-123 194 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده ايلام- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-124 195 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 1  
8-125 196 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)   دارايي 1  
8-126 197 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداري انبار بروجن-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)   دارايي 1  
8-127 198 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني يزد- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه10)   دارايي 1  
8-128 199 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري يزد- استان اصفهان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)   دارايي 1  
8-129 200 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اصفهان- استان اصفهان - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)   دارايي 1  
8-130 201 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني فرخ شهركرد- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)   دارايي 1  
8-131 202 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني شماره دو اصفهان-استان اصفهان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)   دارايي 1  
8-132 203 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني يزد- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه10)   دارايي 1  
8-133 204 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كاشان- استان اصفهان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه10)   دارايي 1  
8-134 205 بازرگاني دولتي ايران اداري-مسكوني 1 واحد-انبار خاش-استان سیستان و بلوچستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11)   دارايي 1  
8-135 206 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده چابهار- استان سيستان و بلوچستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11)   دارايي 1  
8-136 207 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سراوان(انبار سراوان)-استان سیستان و بلوچستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11)   دارايي 1  
8-137 208 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11)   دارايي 1  
8-138 209 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني زاهدان-اداري-مسكوني و انبار- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11)   دارايي 1  
8-139 210 بازرگاني دولتي ايران اداري- مسكوني خرم آباد-استان لرستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 1  
8-140 211 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم قائم بتني ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 1  
8-141 212 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني بروجرد-استان لرستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 1  
8-142 213 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كمالوند خرم آباد- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 1  
8-143 214 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كوهدشت (انبار مكانيزه)- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 1  
8-144 215 بازرگاني دولتي ايران طرح توسعه انبار مكانيزه كوهدشت- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 1  
8-145 216 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني ازنا- استان لرستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 1  
8-146 217 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قديم همدان- استان همدان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13)   دارايي 1  
8-147 218 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده همدان- استان همدان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه13)   دارايي 1  
8-148 219 بازرگاني دولتي ايران سيلوي نهاوند (انبار مكانيزه)- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-149 220 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سقز(قدیم سقز)- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-150 221 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده سنندج - استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13)   دارايي 1  
8-151 222 بازرگاني دولتي ايران انبارهاي ساده جديد بيجار - استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه13)   دارايي 1  
8-152 223 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي همدان- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-153 224 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-154 225 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كوريجان- استان همدان - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه13)   دارايي 1  
8-155 226 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه همدان - استان همدان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-156 227 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سنندج- استان همدان-(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-157 228 بازرگاني دولتي ايران انبارهاي ساده قروه- استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه13)   دارايي 1  
8-158 229 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه سامن ملاير- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 1  
8-159 230 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتني زنجان-استان زنجان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14)   دارايي 1  
8-160 231 بازرگاني دولتي ايران انبار سلطانيه (سيلوي ولايت)-استان زنجان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14)   دارايي 1  
9 232 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 1 *   دارايي 2  
10 233 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 *   دارايي 2  
11 234 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 *   دارايي 2  
12 235 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 *   دارايي 2  
13 236 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 *   دارايي 2  
14 237 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 *   دارايي 2  
15 238 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 *   دارايي 2  
16 239 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 *     دارايي 2  
17 240 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 *   دارايي 2  
18 241 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 *   دارايي 2  
19 242 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 12 *   دارايي 2  
20 243 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 *   دارايي 2  
21 244 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)   13.02 1  
22 245 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملي انفورماتيك ايران   48.5 1  
23 - پشتيباني امور دام كشور شرکت پشتیبانی امور دام کشور به همراه کلیه اموال و دارائیهای مربوط به فعالیتهای غیرحاکمیتی و همچنین بنگاه های زیرمجموعه آن     -  
23-1 246 پشتيباني امور دام كشور ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان   دارايي 1  
23-2 247 پشتيباني امور دام كشور انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي   دارايي 1  
23-3 248 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار (سردخانه شهيد كرمي)- استان تهران   دارايي 1  
23-4 249 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-5 250 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-6 251 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-7 252 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-8 253 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-9 254 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-10 255 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-11 256 پشتيباني امور دام كشور  شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان   دارايي 1  
23-12 257 پشتيباني امور دام كشور فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان   دارايي 1  
23-13 258 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه آباده- استان فارس   دارايي 1  
23-14 259 پشتيباني امور دام كشور بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ   دارايي 1  
23-15 260 پشتيباني امور دام كشور شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد   دارايي 1  
23-16 261 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي   دارايي 1  
23-17 262 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-18 263 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-19 264 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-20 265 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-21 266 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-22 267 پشتيباني امور دام كشور مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه   دارايي 1  
23-23 268 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد   دارايي 1  
23-24 269 پشتيباني امور دام كشور ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ- 47 استان مازندران   دارايي 1  
23-25 270 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور كوهدشت- استان لرستان   دارايي 1  
23-26 271 پشتيباني امور دام كشور فرآوري مواد پروتئيني لرستان   دارايي 1  
23-27 272 پشتيباني امور دام كشور  سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان   دارايي 1  
23-28 273 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-29 274 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-30 275 پشتيباني امور دام كشور  ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-31 276 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-32 277 پشتيباني امور دام كشور  زمين جاده اهواز – انديمشك- استان خوزستان   دارايي 1  
23-33 278 پشتيباني امور دام كشور سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان   دارايي 1  
23-34 279 پشتيباني امور دام كشور 3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس   دارايي 1  
23-35 280 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه مركزي- استان اصفهان   دارايي 1  
23-36 281 پشتيباني امور دام كشور انبار گورت- استان اصفهان   دارايي 1  
23-37 282 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام   دارايي 1  
23-38 283 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام   دارايي 1  
23-39 284 پشتيباني امور دام كشور سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي   دارايي 1  
23-40 285 پشتيباني امور دام كشور انبار مايان- استان آذربايجان شرقي   دارايي 1  
23-41 286 پشتيباني امور دام كشور سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي   دارايي 1  
23-42 287 پشتيباني امور دام كشور انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي   دارايي 1  
23-43 288 پشتيباني امور دام كشور انبار غني آباد- استان تهران   دارايي 1  
23-44 289 پشتيباني امور دام كشور سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران   دارايي 1  
23-45 290 پشتيباني امور دام كشور سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران   دارايي 1  
23-46 291 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
23-47 292 پشتيباني امور دام كشور سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-48 293 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 5 مهر- استان خوزستان   دارايي 1  
23-49 294 پشتيباني امور دام كشور سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان   دارايي 1  
23-50 295 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان   دارايي 1  
23-51 296 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس   دارايي 1  
23-52 297 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس   دارايي 1  
23-53 298 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس   دارايي 1  
23-54 299 پشتيباني امور دام كشور انبار شهيد بابايي-استان قزوين   دارايي 1  
23-55 300 پشتيباني امور دام كشور انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-56 301 پشتيباني امور دام كشور مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه   دارايي 1  
23-57 302 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه   دارايي 1  
23-58 303 پشتيباني امور دام كشور انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان   دارايي 1  
23-59 304 پشتيباني امور دام كشور انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان   دارايي 1  
23-60 305 پشتيباني امور دام كشور انبار شيرگاه انباري- استان مازندران   دارايي 1  
23-61 306 پشتيباني امور دام كشور انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران   دارايي 1  
23-62 307 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بوعلي- استان همدان   دارايي 1  
23-63 308 پشتيباني امور دام كشور مجتمع انباري علوفه- استان همدان   دارايي 1  
23-64 309 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان   دارايي 1  
23-65 310 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان   دارايي 1  
23-66 311 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان   دارايي 1  
23-67 312 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه   دارايي 1  
23-68 313 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي   دارايي 1  
23-69 314 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي   دارايي 1  
23-70 315 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد   دارايي 1  
23-71 316 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد   دارايي 1  
23-72 317 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان   دارايي 1  
23-73 318 پشتيباني امور دام كشور ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران   دارايي 1  
23-74 319 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7040- استان مازندران   دارايي 1  
23-75 320 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7041- استان مازندران   دارايي 1  
23-76 321 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7042- استان مازندران   دارايي 1  
23-77 322 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7043- استان مازندران   دارايي 1  
23-78 323 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 60/415- استان مازندران   دارايي 1  
23-79 324 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبت 60/416-استان مازندران   دارايي 1  
23-80 325 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان   دارايي 1  
23-81 326 پشتيباني امور دام كشور ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-82 327 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-83 328 پشتيباني امور دام كشور  ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا(ع) مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-84 329 پشتيباني امور دام كشور ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي   دارايي 1  
23-85 330 پشتيباني امور دام كشور آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران   دارايي 1  
23-86 331 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان   دارايي 1  
23-87 332 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان   دارايي 1  
23-88 333 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان   دارايي 1  
23-89 334 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس   دارايي 1  
23-90 335 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس   دارايي 1  
23-91 336 پشتيباني امور دام كشور  4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي)   دارايي 1  
24 - توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور     -  
24-1 337 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي ديزين   دارايي 1  
24-2 338 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي شمشك   دارايي 1  
24-3 339 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تنيس استقلال تهران- ميدان ونك   دارايي 1  
24-4 340 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي   دارايي 1  
24-5 341 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان   دارايي 1  
24-6 342 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان   دارايي 1  
24-7 343 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي   دارايي 1  
24-8 344 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان   دارايي 1  
24-9 345 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان   دارايي 1  
24-10 346 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خرم آباد   دارايي 1  
24-11 347 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خوزستان- دشت آزادگان   دارايي 1  
24-12 348 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري سنندج- بلوار توحيد   دارايي 1  
24-13 349 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري شهدا تهران- اتوبان اسبدواني   دارايي 1  
24-14 350 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري كرمانشاه- جنب پارك شاهد   دارايي 1  
24-15 351 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري مشهد- به طرف شهرك صنعتي طوس   دارايي 1  
24-16 352 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري هفت باغ كرمان- ميدان اول هفت باغ علوي   دارايي 1  
24-17 353 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري همدان- روستاي وركانه   دارايي 1  
24-18 354 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري يزد- صفائيه   دارايي 1  
24-19 355 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي اطلس كرمان- ميدان وليعصر   دارايي 1  
24-20 356 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي نگين اردبيل- ميدان ورزش   دارايي 1  
24-21 357 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ورزشگاه سليمي كيا كرمان- ميدان وليعصر   دارايي 1  
24-22 358 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور هتل شطرنج تهران- خيابان دكتر فاطمي   دارايي 1  
24-23 359 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي شهيد رجائي قزوين   دارايي 1  
24-24 360 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري گنبد و مجموعه سواركاري گنبد- روبروي روستاي حاجي آباد   دارايي 1  
24-25 361 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زمين ابن بابويه شهرري   دارايي 1  
24-26 362 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشی انقلاب تهران   دارايي 1  
24-27 363 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور   45 1  
25 364 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين)   100 2  
26 365 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندرعباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس )   100 2  
27 366 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاه اسلام آباد (اصفهان) و هسا)    100 2  
28 367 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي)    100 2  
29 368 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، بوشهر و كنگان)   100 2  
30 369 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)    100 2  
31 370 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد كاوه و قائن)    100 2  
32 371 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند)   100 2  
33 372 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)    100 2  
34 373 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند)    100 2  
35 374 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون)   100 2  
36 375 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بمپور (به صورت دارايي)   دارايي 2  
37 376 توليد نيروي برق حرارتي نیروگاه زرند (به صورت دارایی)    دارايي 2  
38 377 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق زرند   100 2  
39 378 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين)   49 2  
40 379 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق هرمزگان   49 2  
41 380 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق اصفهان   40 2  
42 381 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق لوشان (شهيد بهشتي)   40 2  
43 382 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان و بلوچستان   40 2  
44 383 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق شازند   40 2  
45 384 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق بعثت   40 2  
46 385 توليد نيروي برق حرارتي نیروگاه بعثت (به صورت دارایی)    دارايي 2  
47 386 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق يزد   40 2  
48 387 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)   100 2  
49 388 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد و بهره برداري نيروگاه‌های سيکل ترکيبي خيام   40 1  
50 389 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي)   دارايي 2  
51 390 خدمات كشاورزي خدمات حمايتي کشاورزي **   100 1  
52 391 ساتكاب سرمايه گذاري صنايع برق و آب - صبا   49.99 1  
53 392 ساتكاب مهندسين مشاور مهاب قدس   49 2  
54 393 سازمان امور عشایر ایران کارخانه آرد ایران عشایر   25 1  
55 394 سازمان انرژي اتمي دربيد   9 1  
56 395 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران    96.5 1  
57 396 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب   49 1  
58 397 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه   100 2  
59 398 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم)    100 2  
60 399 سازمان خصوصي سازي اسفنج شیروان   9.6 1  
61 400 سازمان خصوصي سازي روغن نباتی جهان   4.4 1  
62 401 سازمان خصوصي سازي کشت و صنعت شهريار   28 1  
63 402 سازمان خصوصي سازي لوازم برق اتومبیل   6.9 1  
64 403 سازمان خصوصي سازي نساجی مازندران   23.9 1  
65 404 سازمان خصوصي سازي جامكو   33 1  
66 405 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهرك صنعتي فيروزكوه   16 1  
67 406 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاههاي خراسان رضوي   7 1  
68 407 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش چراغ دانش   26.8 1  
69 408 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا   40 1  
70 409 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پاك مايه كرمانشاه   45.26 1  
71 410 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهينه گستر آرياطب   49 1  
72 411 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش كاتاليست ايرانيان   7.18 1  
73 412 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش سنگ کردستان   100 1  
74 413 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران لوله گستر اسفراين    100 1  
75 414 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجتمع صنعتي اسفراين   100 1  
76 415 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأمین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهر   100 1  
77 416 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طراحی و ساخت سازه‌های دریایی مبین سازه   100 1  
78 417 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز   100 1  
79 418 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کشتی سازی بحر گسترش هرمز   100 1  
80 419 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کشتی سازی ندیم گسترش هرمز   100 1  
81 420 سازمان مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مركز شماره گذاري كالا و خدمات   100 1  
82 421 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش آب و برق کیش   48.9 1  
83 422 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش هواپيمايي كيش   100 2  
84 423 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه ايرانگردي و جهانگردي   100 1  
85 424 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه گردشگري ايران   73 1  
86 425 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه اتكايي امين   15 2  
87 426 شهركهاي صنعتي استان سمنان نمايشگاههاي صنعتي و بازرگاني استان سمنان   250 سهم 1  
88 427 شهركهاي صنعتي استان يزد شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد   30 1  
89 428 شهركهاي كشاورزي  پرورش كرم ابريشم ايران    100 1  
90 429 شهركهاي كشاورزي  كشاورزي و دامپروري سفيدرود    100 1  
91 430 شهركهاي كشاورزي ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس   40 1  
92 431 صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران انتشارات سروش   100 1  
93 432 صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا)   100 1  
94 433 صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران   100 1  
95 434 صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب   100 1  
96 - صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوقهاي زيرمجموعه صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي     -  
96-1 435 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر   48 2  
96-2 436 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور   48 2  
96-3 437 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان همدان   48 2  
96-4 438 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی   48 2  
96-5 439 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه   48 2  
96-6 440 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی   48 2  
96-7

 

441 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامي   48 2  
96-8 442 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان اصفهان   48 2  
96-9 443 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران   48 2  
96-10 444 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس   48 2  
96-11 445 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی   48 2  
96-12 446 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان اردبیل   48 2  
96-13 447 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان ایلام   48 2  
96-14 448 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان بوشهر   48 2  
96-15 449 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان تهران   48 2  
96-16 450 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان چهار محال بختیاری   48 2  
96-17 451 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی   48 2  
96-18 452 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی   48 2  
96-19 453 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی   48 2  
96-20 454 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خوزستان   48 2  
96-21 455 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان زنجان   48 2  
96-22 456 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان سمنان   48 2  
96-23 457 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان قزوین   48 2  
96-24 458 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان قم   48 2  
96-25 459 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کرمان   48 2  
96-26 460 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد   48 2  
96-27 461 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان   48 2  
96-28 462 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان گلستان   48 2  
96-29 463 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان گیلان   48 2  
96-30 464 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان لرستان   48 2  
96-31 465 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان مرکزی   48 2  
96-32 466 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جیرفت و کهنوج   48 2  
96-33 467 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان هرمزگان   48 2  
96-34 468 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان یزد   48 2  
96-35 469 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان   48 2  
96-36 470 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی ارومیه   49 2  
96-37 471 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی استهبان   49 2  
96-38 472 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بندر عباس   49 2  
96-39 473 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی درمیان   49 2  
96-40 474 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی دشتستان   49 2  
96-41 475 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی زابل   49 2  
96-42 476 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي  صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی سرایان   49 2  
96-43 477 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی سلماس   49 2  
96-44 478 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شیراز   49 2  
96-45 479 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان خوسف   49 2  
96-46 480 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت   49 2  
96-47 481 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی چهار محال   49 2  
96-48 482 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کرمان   49 2  
96-49 483 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی فارس   49 2  
96-50 484 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان   49 2  
96-51 485 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان   49 2  
96-52 486 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان   49 2  
96-53 487 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان   49 2  
96-54 488 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار   49 2  
96-55 489 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدی شهر   49 2  
96-56 490 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی   49 2  
96-57 491 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان   49 2  
96-58 492 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت   49 2  
96-59 493 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان پیشوا   49 2  
96-60 494 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تهران   49 2  
96-61 495 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دماوند   49 2  
96-62 496 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم   49 2  
96-63 497 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان   49 2  
96-64 498 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه   49 2  
96-65 499 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس   49 2  
96-66 500 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائن   49 2  
96-67 501 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف   49 2  
96-68 502 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان   49 2  
96-69 503 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری   49 2  
96-70 504 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهریار   49 2  
96-71 505 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه   49 2  
96-72 506 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان قدس   49 2  
96-73 507 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد   49 2  
96-74 508 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان   49 2  
96-75 509 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان   49 2  
96-76 510 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد   49 2  
96-77 511 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج   49 2  
96-78 512 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه سملقان   49 2  
96-79 513 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان   49 2  
96-80 514 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه صنعت چای   49 2  
96-81 515 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش   49 2  
96-82 516 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز   49 2  
96-83 517 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین   49 2  
96-84 518 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم   49 2  
96-85 519 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه   49 2  
96-86 520 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رازجرگلان   49 2  
96-87 521 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائم شهر   49 2  
96-88 522 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر   49 2  
96-89 523 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز   49 2  
96-90 524 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه   49 2  
96-91 525 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه   49 2  
96-92 526 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان   49 2  
96-93 527 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس   49 2  
96-94 528 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی   49 2  
96-95 529 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود   49 2  
96-96 530 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ورامین   49 2  
96-97 531 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول   49 2  
96-98 532 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند   49 2  
96-99 533 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات   49 2  
96-100 534 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق پژوهش و فناوری بخش کشاورزی   49 2  
96-101 535 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز   48 2  
96-102 536 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری   48 2  
97 537 مديريت منابع آب ايران توليد و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور   49 2  
98 538 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ   دارايي 2  
99 539 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای آذربایجان شرقی   100 2  
100 540 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای آذربایجان غربی   100 2  
101 541 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای اردبیل   100 2  
102 542 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای استان گلستان   100 2  
103 543 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای اصفهان   100 2  
104 544 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای بوشهر   100 2  
105 545 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای تهران   100 2  
106 546 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری   100 2  
107 547 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان جنوبی   100 2  
108 548 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان رضوي   100 2  
109 549 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان شمالی   100 2  
110 550 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای سمنان   100 2  
111 551 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای سیستان و بلوچستان   100 2  
112 552 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای غرب   100 2  
113 553 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای فارس   100 2  
114 554 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای قزوین   100 2  
115 555 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای قم   100 2  
116 556 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کهکیلویه و بویر احمد   100 2  
117 557 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کرمان   100 2  
118 558 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای گیلان   100 2  
119 559 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای مازندران   100 2  
120 560 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای مرکزی   100 2  
121 561 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای هرمزگان   100 2  
122 562 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای همدان   100 2  
123 563 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای یزد   100 2  
124 564 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کرمانشاه   100 2  
125 565 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای لرستان   100 2  
126 566 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای ایلام   100 2  
127 567 مديريت منابع آب ايران آب منطقه اي زنجان (سازمان آب استان زنجان)   100 2  
128 568 مديريت منابع آب ايران آب منطقه اي البرز   100 2  
129 569 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کردستان   100 2  
130 570 مديريت منابع آب ايران سازمان آب و برق استان خوزستان   100 2  
131 571 مديريت منابع آب ايران توسعه منابع آب و نيروي ايران   100 2  
132 - ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران     -  
132-1 572 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان   دارايي 1  
132-2 573 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت 11 تهران - استان تهران   دارايي 1  
132-3 574 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ساحلي آبادان - استان خوزستان   دارايي 1  
132-4 575 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG تفت- استان يزد   دارايي 1  
132-5 576 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (56)- استان تهران   دارايي 1  
132-6 577 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت دامپزشكي تهران- استان تهران   دارايي 1  
132-7 578 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران زمين جايگاه سوخت عباس آباد- استان سمنان   دارايي 1  
132-8 579 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG ياسوج- استان كهگيلويه و بوير احمد   دارايي 1  
132-9 580 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت قصرشيرين- استان كرمانشاه   دارايي 1  
132-10 581 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 36 واقع در شهرک های مسکونی دانشگاه امام حسین (ع)   دارايي 1  
132-11 582 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 53 واقع در شهرک های مسکونی دانشگاه امام حسین(ع) (کوی زینبیه)   دارايي 1  
132-12 583 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 54 واقع در شهرک های مسکونی دانشگاه امام حسین(ع) (شهرک شهید فلاحی)   دارايي 1  
132-13 584 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 55 واقع در شهرک های مسکونی دانشگاه امام حسین(ع) (شهرک مسکونی لویزان)   دارايي 1  
132-14 585 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران زمین مجاور «جايگاه سوخت شماره (1) اروميه» به مساحت 494/81 متر مربع   دارايي 1  
132-15 586 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بخشی از عرصه به مساحت 691 متر مربع و اعيان مهمانسرای واقع در محوطه «جايگاه سوخت مهاباد»   دارايي 1  
132-16 587 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه سوخت شهر کرج(البرز)   دارايي 1  
133 588 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت بهمن گنو   20 1  
134 589 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان ***     100 2  
135 590 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت   100 2  
136 591 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت آبادان   80 2  
137 592 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران طراحی و ساختمان نفت   49 1  
138 593 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت امام خميني (شازند اراك)   80 2  
139 594 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي هگمتانه   32 1  
140 595 ملي صنايع پتروشيمي صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان    20 1  
141 596 ملي نفت ايران پترو پارس   100 1  
142 597 ملي نفت ايران توسعه پترو ايران    100 1  
143 598 ملي نفت ايران ملي حفاري ايران   100 2  
144 599 وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه البرز   17.34 2  
145 600 وزارت جهاد کشاورزی  توسعه نيشكر و صنايع جانبي   20 1  
146 601 وزارت جهاد کشاورزی گوشت يزد   24.67 1  
147 602 وزارت جهاد کشاورزی سازمان مركزي تعاون روستائي ايران   78.2 2  
148 603 وزارت جهاد کشاورزی صندوق بيمه كشاورزي   100 2  
149 604 وزارت راه و شهرسازی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران   100 2  
150 605 وزارت راه و شهرسازی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور   100 1  
151 606 وزارت راه و شهرسازی آزمايشگاه فني و مکانيک خاک   100 2  
152 607 وزارت صنعت، معدن و تجارت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران   100 2  
153 608 وزارت صنعت، معدن و تجارت دخانيات ايران   16.46 2  
154 609 وزارت ورزش و جوانان  فرهنگی ورزشی استقلال ايران   100 2  
155 610 وزارت ورزش و جوانان فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)   100 2  

* کلیه شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق براساس مصوبه شماره 142602 مورخ 1397/06/03 هیأت واگذاری دارای مصوبه ابتدایی انحلال می باشند.
** شرکت خدمات حمايتي کشاورزي براساس مصوبه شماره 142602 مورخ 1397/06/03 هیأت واگذاری دارای مصوبه ابتدایی انحلال می باشد.
*** 75% سهام شركت پالايش نفت خوزستان متعلق به شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 20% سهام این شرکت متعلق به شرکت توسعه صنايع پالايش نفت و 5% سهام آن متعلق به شرکت پالایش نفت آبادان مي باشد.

نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاههاي اجرايي ذي ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق مي‌باشد. بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسئوليت آن متوجه دستگاههاي اجرائي مربوطه خواهد بود.
نكته 2: كليه سهام خرد زير 5 درصد مربوط به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي گذشته، در صورت شناسائي، مشمول واگذاري خواهد بود.
نكته 3: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گرديده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص گردد كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها متفاوت است،كل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در اين بنگاهها مشمول واگذاري خواهد بود.