گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷

ردیف عنوان دانلود
۱ گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷
۲

پیوست شماره-۱: فهرست بنگاههای دارای مصوبه قیمت پایه واگذاری توسط هیات واگذاری در سال ۱۳۹۷

۳

پیوست شماره -۲: فهرست بنگاههای عرضه شده توسط سازمان خصوصی سازی طی سال ۱۳۹۷

۴

پیوست شماره -۳: فهرست بنگاههای واگذارشده(به وکالت از دولت) توسط سازمان خصوصی سازی طی سال ۱۳۹۷