فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی به تفكيك دستگاه اجرايي در سال 1398 

در حال بارگذاري...