صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه 
 

آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه­بندی فعالیت­ها و بنگاه­های اقتصادی با هر یك از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

تصویب نامه شماره 115320/ت43181 – ك مورخ 07/06/1388

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب 1387 - به استناد ماده (2) قانون یاد شده و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یك از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یك از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

 

 

 ماده 1- فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی كه از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می­شود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست(1) كه تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است عبارتند از:

الف- شبكه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فركانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبكه‌های مادر مخابراتی كشور و تنظیم، مدیریت و كنترل فضای فركانسی كشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فركانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاكمیت بر طیف و جدول ملی فركانس كشور كه منحصرا در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شركت ارتباطات زیرساخت) است.

ب- شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت‌های شركت پست جمهوری اسلامی ایران است كه ‌باید به موجب تصویب‌نامه شماره 134567/ت39088ﻫ مورخ 6/8/1387 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شركت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.

ج- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مصرح در جدول شماره (1) پیوست و آن دسته از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها كه ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به پیشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به تأیید فرماندهی كل نیروهای مسلح می‌رسد.

تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیت‌ها و تولیدات غیر محرمانه و غیر ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شركت های زیرمجموعه خود و شركت های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

د- شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

- معادن نفت و گاز

و - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ایران، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون

ز- بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركت بیمه ایران

ح- شبكه‌های اصلی انتقال برق

ط- سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و دریانوردی

ی- سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی

ك -رادیو و تلویزیون

ل- سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون

تبصره- به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی كه به صورت بنگاه‌های اقتصادی اداره نمی‌شوند، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.

ماده 2- فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (2) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (2) پیوست(2) كه تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است، عبارتند از:

الف- صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و صنایعی كه به تشخیص هیأت واگذاری دارای حداقل یكی از ویژگی‌های زیر باشند:

  1. دارای سرمایه كلان (بیش تر از هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال) باشند.
  2. دارای نیروی كار فراوان (بیش تر از دوهزار و پانصد نفر) باشند.
  3. دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین یا خرید این دانش نباشد)باشند.
  4. دارای ظرفیت تولید بالا (بیش تر از سی درصد نیاز كشور) باشند.
  5. سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدكننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند).

ب- معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی كشور كه در اجرای ماده (12) قانون معادن - مصوب 1377-، بزرگ تشخیص داده شده‌اند (موضوع تصویب­نامه شماره 25176 ت22581ﻫ مورخ 15/6/1379) و یا دارای ویژگی‌های موجود در جدول زیر هستند.

«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ كشور»

ردیف

ماده معدنی

میزان فلز یا اكسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی

1

سنگ آهن

بیش تر از 150 میلیون تن Fe

2

زغال سنگ حرارتی

بیش تر از 150 میلیون تن زغال

3

زغال سنگ كك شده

بیش تر از 100 میلیون تن زغال

4

سنگ مس

بیش تر از 5 میلیون تن Cr203

5

سنگ مس

بیش تر از 4 میلیون تن CU

6

سنگ سرب و روی

بیش تر از 2 میلیون تن مجموعاً Zn & pb

7

سنگ تیتانیوم

بیش تر از 1 میلیون تن TIO2

8

املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمك طعام)

بیش تر از 1 میلیون تن كانی خالص

9

سنگ نقره

بیش تر از 500 تن Ag

10

سنگ طلا

بیش تر از 100 تن Au

 

ج- بانك‌های تجاری شامل بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ایران، بانك رفاه كارگران و پست بانك ایران

د - شركت‌های بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا

ﻫ- بنگاه‌های فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و كشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی

و- سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مواردی كه در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی، یا حمایت‌های خاص قرار دارند.

 

ماده3- فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه یك ماده (2) قانون و خارج از مواد (1) و (2) این آیین‌نامه كه در جدول شماره (3) پیوست (3) كه تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است، تعیین می‌شوند.

ماده4- شركت‌های مادر تخصصی دارای شركت‌های زیرمجموعه كه به شكل یكجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شركت‌های زیرمجموعه، بر اساس احكام این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تكلیف خواهند شد.

ماده5- شركت‌هایی كه ناشی از مشاركت سازمان‌های توسعه‌ای و براساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ایجاد می‌شوند و همچنین سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی كه در جداول شماره (1) تا (3) پیوست این آیین‌نامه درج نشده‌اند، براساس احكام و طبقه‌بندی‌های این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تكلیف خواهند شد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

[1] . آخرین وضعیت بنگاه­های گروه سه ماده (2) قانون، در جدول شماره (1) در بخش پیوست­ها و ضمائم آورده شده است.

2 . آخرین وضعیت بنگاه­های گروه دو ماده (2) قانون، در جدول شماره (2) در بخش پیوست­ها و ضمائم آورده شده است.

3 . آخرین وضعیت بنگاه­های گروه یک ماده (2) قانون، در جدول شماره (3) در بخش پیوست­ها و ضمائم آورده شده است.

 

 

   دانلود فایل : جداول پیوست- آئین نامه           حجم فایل 288 KB