صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات واگذاري >  روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی 
 

دستورالعمل اجرايي "روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي" موضوع بند (الف) ماده (21) و جز (4) بند (ب) ماده (40(

مصوب شماره: 775/218/2/88/ ﻫ مورخ: 1389/01/16

هیأت واگذاری

بسمه تعالي

" با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت اموراقتصادي و دارايي- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور-

وزارت دادگستري- مجلس شوراي اسلامي- اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران-

اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ17/11/1388 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، به استناد بند(الف) ماده(21 و جزء(4) بند(ب) ماده(40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب نامه شماره120696/2/63 مورخ 16/8/1388 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دستورالعمل اجرايي احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي را به منظور اطمينان از مديريت مطلوب شركتها در دوره بعد از واگذاري توسط خريداران شركتهايي كه از اهميت خاص برخوردارند، به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي

ماده1- انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز اهليت مديريتي مطابق اين دستورالعمل بعمل خواهد آمد.

ماده2 در صورت احراز هر يك از ويژگي هاي زير به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و با تصويب هيات واگذاري، سازمان خصوصي سازي مكلف است شرط انتخاب مشتريان استراتژيك و اهليت مديريت را در آگهي هاي عرضه سهام درج و مراتب را به اطلاع عموم برساند.

 الف- جمع كاركنان ثابت شركت ( اعم از رسمي، پيماني و يا قراردادي كه به صورت تمام وقت اشتغال داشته باشند، و واحد هاي سرمايه پذير (شركتي كه حداقل 50  درصد سهام آن متعلق به شركت مورد واگذاري نسل بالاتر است) بيش از  500نفر باشد.

ب-  ارزش دارايي هاي غير جاري شركت مورد واگذاري بيش از 1000 ميليارد ريال باشد.

ج- شركت مورد واگذاري داراي حداقل يكي از بازارهاي داده يا ستانده انحصاري با بيش از (30) درصد حجم توليد يا عمليات مالي  بازار (بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي ) باشد.

د-  شركت از نوع صنعت شركت هاي دانش پايه يا نيازمند درجه بالاي تخصص مديريتي باشد.

  از نظر امنيت ملي حساسيت داشته باشد.

ماده3 شرط اهليت مديريت موضوع اين دستورالعمل به عنوان يكي از تعهدات خريداران بايد در قرارداد واگذاري موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قرارداد، وثايق و تضمين ها ، شرايط فسخ يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جرائم ، مصوبه شماره 2239113 مورخ 18/1/1388 هيات واگذاري قيد گردد.

ماده4- خريداران مكلفند در تعيين اشخاص حقيقي اصالتا يا به نمايندگي از سوي اشخاص حقوقي منتخب خود به عنوان مدير عامل، هيات مديره يا عناوين مشابه در شركت مورد خريداري، ويژگي هاي ذيل را بنحو مقتضي رعايت نمايند. خريداران مزبور بايد بلافاصله پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها، صورتجلسات مجامع عمومي مربوط به تعيين مديران ياد شده را به سازمان خصوصي سازي ارسال نمايند.

1- داشتن حداقل پنج سال سابقه مديريت مفيد و مرتبط در زمينه فعاليت بنگاه واگذار شده يا هفت سال تجربه مديريت هم تراز در بنگاههاي مشابه.

2- داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مالي، اقتصادي ، مديريت يا مهندسي و تخصصي مربوط.

3- داشتن حسن شهرت و سلامت مالي و نداشتن سوء پيشينه و محكوميت هاي كيفري موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي از جمله محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب.

ماده 5- در صورت عدم رعايت تعهدات موضوع اين دستورالعمل سازمان خصوصي سازي موظف است با تصويب هيات واگذاري مطابق مفاد قرارداد  واگذاري نسبت به الزام خريداران به انجام تعهدات مذكور و تغييرمديران فاقد شرايط و اهليت و در صورت تكرار فسخ قرارداد و جبران خسارتهاي ناشي از نقض اين تعهدات اقدام نمايند.

ماده 6- در موارد خاص كه احراز اهليت متقاضيان خريد سهام به صورت يكجا و بلوك كنترلي و شركت مورد واگذاري از سوي هيات واگذاري ضروري اعلام شده باشد، سازمان خصوصي سازي در اجراي مفاد تبصره ذيل ماده(21) قانون فوق الذكر و در چارچوب قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي- مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه تشخيص و احراز صلاحيت خريداران اقدام نمايد.

تبصره1- تركيب اعضاء كارگروه موضوع اين ماده از سوي هيات واگذاري تعيين مي شود.

تبصره2- اوصاف و شرايط لازم خريداران، پس از تصويب هيا ت واگذاري بعنوان اسناد مورد مطالبه و قابل رسيدگي در مزايده، از سوي سازمان خصوصي سازي به اطلاع مشتريان مي رسد. متقاضيان خريد مكلفند همراه ساير مدارك مندرج در آگهي ، مستندات احراز صلاحيت هاي اعلام شده را بطور جداگانه به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند.

تبصره3- فقط آن دسته از خريداراني كه صلاحيت آنان به تاييدكارگروه موضوع اين ماده مي رسد اجازه شركت در مزايده( اعم از مزايده از طريق بورس يا غير آن) و يا مذاكره را خواهند داشت و به درخواست ساير متقاضيان ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده7- اين دستورالعمل شامل تمامي روش هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي شود.

                                                                                                                                      سيدشمس الدين حسيني        

                                                                                                                              وزير اموراقتصادي ودارايي و رئيس هیأت