«تصويبنامه هيئت واگذاري»
«شيوه نامه تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركت در واگذاري ها»


 
هيئت واگذاري دردويست و هفتادو ششمين جلسه مورخ26/11/1392بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به منظور تشويق بخش خصوصي و جلب مشاركت اين بخش در برنامه واگذاري ها، شيوه نامه زير را تصويب و موافقت نمود سازمان خصوصي سازي در واگذاري سهام بلوكي بنگاه ها مجاز است مفاد آن را رعايت نمايد:
 
1.به منظور تشويق بخش خصوصي واقعي و با هدف جلب مشاركت عموم به خريد سهام شركت ها در واگذاري هاي اقساطي، مشوق هاي زير از تاريخ تصويب اين شيوه نامه، به صورت موردي يا يك جا در خصوص هر شركت و مشروط به درج در آگهي عرضه عمومي،براي خريداران بخش خصوصي قابل اعمال است:

- افزايش سقف كل زماني و مجموع تعداد اقساط تا ميزان13  جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
- بازپرداخت پلكاني اقساط با شيب «10%» رشد سالانه و به مأخذ «100» براي رقم ميانه دوره اقساط.
- سود فروش اقساطي تا ميزان «3%» پايين تر از ساير خريداران.

2.نظـور از خـريداران بخش خصوصي واقـعي موضـوع اين شيوه نامه، تمامي اشخاص حقيقي و آن دسته از اشخاص حقوقي است كه مديريت يا مالكيت آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از نهادها، مؤسسات و اشخاص زير يا شركت­ها و مؤسسات متعلق يا وابسته به آنها متعلق يا وابسته نباشد.

- شهرداري ها و شركتهاي تابعه آنها و كليه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مندرج در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي و اضافات و الحاقات بعدي.
- بنيـاد مستضعفان انقلاب اسلامي، بنياد پانـزده خرداد، بنيـاد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
- بنيـاد تعـاون سپـاه انقـلاب اسـلامي، بنيـاد تعاون ارتش جمهوري اسلامي، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون بسيج، قرارگاه خاتم الانبياء، قرارگاه خاتم الاوصياء و نهادهاي وابسته به آنها.
- ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي.
- آستان قدس رضوي، تمامي آستان هاي مقدسه و ساير نهادهاي اقتصادي وابسته به امور خيريه و وقف.
- سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و سـاير صنـدوق هاي بيمه اجتماعي، خدمات اجتماعي، بازنشستگي و تأمين آتيه كشور.
- بانك ها، مؤسسات پولي و بانكي و بيمه هاي بازرگاني و شركت هاي سرمايه گذاري متعلق به بانك ها و بيمه هاي يادشده.

3.برخورداري از مزاياي فوق موكول به تشخيص و پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري است.
4.مشوق هاي موضوع اين شيوه نامه علاوه بر ساير مشوق ها و تخفيفات متعلقه به عموم خريداران در راستاي مقررات قانون اجراي سياست هاي كلي اصل «44» قانون اساسي مي باشد و به طور جداگانه قابل اعمال است.
5.تـداوم مـزاياي وضـع شـده در مـورد آن دسته از قراردادهاي واگذاري كه براساس اجازه سازمان خصوصي سازي از خريداران بخش خصوصي به اشخاص غيردولتي موضوع بند «2» فوق انتقال يابد، مجاز نيست./