1395/10/27

صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > تصويب نامه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي– تبليغاتي  

تصويب نامه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي– تبليغاتي

 

تصويب نامه "سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي– تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي"، موضوع بند (3) ماده (42)
مصوب شماره 101276/63 مورخ 1389/06/13

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"


شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي


شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، درجلسه مورخ 21/05/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصويب نمود:
1- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تهيه برنامه فرهنگي- تبليغي با هدف ارتقاي باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار اقدام نمايند و فعاليت اجرايي مناسب براي بهبود آن‌ها از طريق فرهنگ‌سازي، اطلاع‌ رساني و تبليغ براي گروه‌هاي مختلف مردم از قبيل نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات،مديران،كارمندان،كارگران،دانش آموزان و دانشجويان را با بهره‌گيري از شيوه‌هاي موثر فرهنگي و تبليغي و خدمات مراكز،نهادها و موسسات فرهنگي و اشخاص خبره حقيقي و حقوقي ذيربط به عمل آورند.
2- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهاي زير عملياتي نمايند:
الف- توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي
• تبيين موضوع گذر از اقتصاد دولتي و تصدي امور اقتصادي توسط مردم با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف نهادها از قبيل سازمان هاي مردم نهاد
• آماده كردن جامعه براي پذيرفتن تغييرات ساختاري در اقتصاد ملي و اطلاع رساني و شفافيت در اين زمينه
• بسترسازي فرهنگي براي پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت
• آموزش و گسترش فرهنگ در تمامي سطوح اجتماعي براي پذيرش و ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي
• ترويج كارآفريني، ارزشمند بودن پس انداز، سرمايه گذاري مولد و الگوسازي اشخاص، فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي موفق
ب- ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني
• گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون بين مردم و در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسلام
• تبليغات و اطلاع رساني گسترده در جهت آگاهي مردم از مزاياي تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و اولويت گذاري انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني
• معرفي زمينه‌ها، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در قالب تشكل‌هاي تعاوني
• معرفي و الگوسازي شركت‌ها و تشكل‌هاي تعاوني موفق
ج- توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار
• اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهاي اقتصادي انحصارگرايانه
• ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادي و فراهم نمودن فرصت‌هاي عادلانه براي همگان
• اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعاليت‌هاي اقتصادي و پيشگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي
د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي
• ارتقاء و توسعه وجدان كاري و انضباط اجتماعي و تسريع در انجام امور مردم ترويج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه‌جويي، تحصيل مال حلال، عدم اسراف و تبذير و فرهنگ‌سازي مصرف بهينه منابع
• وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم،تحقيقات و فناوري مكلف‌اند با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب‌نامه، نسبت به درج محتوي و انعكاس مفاهيم مرتبط با چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، در آموزش‌هاي پايه و كتب درسي و دانشگاهي اقدام نمايند.
• سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن رعايت مفاد مذكور در اين تصويب‌نامه، در راستاي وظايف اساسي خود، زمينه بحث و تبادل نظر علمي و نظري در مورد اصول و فرايند صحيح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌هاي غير دولتي را فراهم آورده و با توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در جهت گسترش آگاهي عمومي در زمينه سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، به مخاطبان داخلي و خارجي اقدام نمايد.
• معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موظف است برنامه‌هاي آموزشي ويژه براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور تهيه نمايد تا از طريق آن اصول و مباني نظري سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها،آموزش داده شود.دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با هماهنگي معاونت ياد شده، اقدامات لازم براي برنامه ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي مورد نظر را در سطح واحدهاي اجرايي خود فراهم آورند.
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و رسانه اي را در زمينه هاي مذكور در اين تصويب نامه به عمل آورد.
• وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي، با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، فرصت‌هاي سرمايه گذاري دركشور را به تفكيك ملي و استاني شناسايي نموده و نسبت به اطلاع رساني، تبليغ و ترويج آن اقدام نمايد.
• وزارت امور خارجه مكلف است با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب‌نامه، با اقدامات موثر فرهنگي و تبليغي، از طريق نمايندگي‌هاي خود، وضعيت كشور را از جهت فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و توليد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و موسسات اقتصادي بين المللي منعكس و زمينه هاي مناسب براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر را فراهم نمايد.
• اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند برنامه‌هاي فرهنگي- تبليغاتي خود در اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را در قالب محورهاي مورد نظر اين تصويب نامه، هماهنگ و اجرا نمايند.
• تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (86) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مكلف هستند هر شش ماه يك بارگزارش اقدامات فرهنگي– تبليغاتي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) ارايه نمايند.

سيد شمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي و دبیر شورا
 

بازديدکنند از اين صفحه : 9797 بازديدکنندگان امروز سایت :6167 کل بازديدکنندگان سایت :21363115 بازديدکننده آنلاين :18 زمان بارگزاري صفحه :0.26

ثانيه

تماس با ما|آرشيو اخبار|گزارشات تصويري|پيوندها|نقشه سایت|جستجوي پيشرفتهاخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان خصوصی سازی می باشد. Copyright © 2015 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved. d

طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات سازمان خصوصی سازی