صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ‌نها 
 

آیین‌نامه اجرایی تبدیل وضعیت كاركنان شركت­‌های دولتی پس از انتقال وظایف حاكمیتی آن­ها، موضوع تبصره ذیل بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)

 

تصویب نامه شماره  109122/ت43179 ك مورخ  28/5/1388

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت كار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون یاد شده و با رعایت تصویب­نامه شماره 186084/ت 41633هـ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی" تبصره ذیل بند (الف) ماده (13)"

 ماده1- در صورت انتقال وظایف حاكمیتی شركت های دولتی به وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی تخصصی ذی‌ربط، تبدیل وضعیت كاركنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شركت­ها به ترتیب زیر خواهد بود:

 الف- كاركنانی كه به خدمات آنها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتی تخصصی ذیربط كه وظایف حاكمیتی به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال این كاركنان به سایر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.

 ب- در مورد كاركنانی كه واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، بر اساس مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1385- و اصلاحات بعدی آن و یا قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت- مصوب 1386- اقدام خواهد شد.

 ج- كاركنانی كه دارای شرایط بازنشستگی پیش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب -1384- و مشوق­های مربوط به آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود.

 ماده2-  كاركنانی كه در وضعیت مرخصی، ماموریت یا سایر عناوین مشابه بوده و رابطه استخدامی آنان با شركت مربوط قطع نشده باشد نیز مشمول این آیین‌نامه هستند.

 ماده3- با كاركنان دارای سایر عناوین مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه براساس مقررات قانون كار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتی آن­ها بازخرید می‌شود. علاوه بر این، در ازای هر سال سابقه خدمت حداكثر سه ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی سنوات خدمت از منابع شركت ذی‌ربط به افراد موضوع این ماده قابل پرداخت است.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور