صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت 
 

آیین­ نامه اجرایی ماده (33) در خصوص انطباق نظام‌‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین ‌‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه‌‌های اقتصادی

تصویب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 28/05/1388

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌‌نامه‌‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387- به استناد ماده (33) قانون مذكور و با رعایت تصویب‌‌نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ  14/10/1387، آیین­نامه اجرایی ماده (33) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین ­نامه اجرایی ماده (33) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 

ماده 1  در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌‌روند:

الف- سازمان: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

ب- ارزیابی كیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرآیند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده كه شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و  تایید صلاحیت بنگاهها می­شود.

پ- نظام ارزیابی كیفیت: مقررات، روش های اجرایی و مدیریتی كه برای ارزیابی كیفیت به كار می­رود.

ت- نظام تایید صلاحیت: مرجع تایید صلاحیت، موسسه ارزیابی كیفیت و مجموعه مقررات و ضوابطی كه در نظام ارزیابی كیفیت تعیین شده است.مسئولیت این نظام بر عهده سازمان است.

ث- مرجع تایید صلاحیت: مرجعی كه بر اساس استانداردها و ضوابط بین­المللی توسط سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری كه متضمن استقلال عمل و بی­طرفی آن است، تایید صلاحیت موسسات ارزیابی كیفیت و نظارت بر فعالیت­های آن­ها را برعهده دارد.

ج- موسسه ارزیابی كیفیت: موسسه­ای كه بر اساس شاخص­های تعیین شده توسط سازمان، صلاحیت آن توسط مرجع تایید صلاحیت گواهی شده باشد.

ماده 2سازمان مكلف است ظرف دو سال پس ازابلاغ این آیین­نامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی كیفیت را مطابق با استانداردهای بین­المللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تكلیف یاد شده باید توسط سازمان بازنگری، تدوین و ابلاغ شود.

ماده 3 - سازمان مكلف است پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند استانداردهای یاد شده در بنگاههای اقتصادی اقدام نماید.

ماده 4 - بنگاههای اقتصادی مكلفند نظام ارزیابی كیفیت را در چارچوب زمان­بندی مقرر در این آیین­نامه رعایت نمایند.

تبصره-  سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه، نسبت به اطلاع­رسانی لازم از طریق سامانه‌‌های اطلاع رسانی اقدام نماید.

ماده 5 - رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آیین­نامه، در مورد كالاهای وارداتی و بنگاه­های خارجی كه در ایران فعالیت می­نمایند، الزامی است.

ماده6 تمامی دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و بنگاه­های اقتصادی مكلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آیین­نامه همكاری لازم را با سازمان انجام دهند.

ماده 7به منظور تقویت نظام تایید صلاحیت، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مكلفنند ضمن پیش­بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بین­المللی اقدام نمایند.

ماده 8 سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه بوده و مكلف است گزارش عملكرد این آیین­نامه را هر شش ماه یك بار به هیأت وزیران ارایه نماید.

 

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور