صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال 1396 > فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال 96 به تفکیک صنعت 
 

Iranian Privitization Organization- Under Construction